Contacte

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres envians un correu a :
torrent@joves.net

Nom*
Cognoms
Correu Electrònic*
Adreça
Telèfon
Motiu del contacte*
Missatge*
En compliment del que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d'abril de 2016, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitades per vostè s'inclouran en un fitxer de titularitat de CIJ Torrent, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servei.

Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, oposició, manant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a:

CIJ Torrent
L'ESPAI
Segona planta Edifici Metro
Avinguda al Vedat 103
46900 Torrent