Novetats

icono nou cartet jove
Carnet Jove
Al CIJ Torrent ho pots tramitar. Ací trobaràs la informació sobre els passos que has de donar.
dimecres, 24 de setembre de 2014

Gaudeix dels avantatges que t'ofereix el Carnet Jove. A partir de l'1 d'abril de 2019 a més inclou carnet d´alberguista.
Validesa de dos anys comptats des de la data de la seua expedició.

Què he de fer i quina documentació presentar per a obtindre-ho?
 • Tindre entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.
 • Vindre perquè et proporcionem número de compte on fer l'ingrés
 • Abonar la taxa corresponent. *Consulta l'apartat de TAXES. 
 • En cas de complir amb algun requisit de bonificació o exempció de taxes, portar la documentació que l'acredite, original i una còpia.
 • Emplenar formulari sol·licitud Carnet Jove.
 • Tornar amb el teu DNI, amb justificant d'ingrés proporcionat per l'entitat bancària i el formulari a dalt esmentat degudament emplenat i signat.
 • En aquest moment imprimirem el teu Carnet Jove i te'l podràs portar a casa.
Si envies algú en el teu nom a tramitar-lo, no oblides donar-li tota la documentació a entregar en el CIJ.


TAXES Quant costa? Existeixen descomptes? 
Té una tarifa bàsica de 8,40 euros

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
Víctimes d'ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
Exempció total en el pagament de la taxa
Documentació justificativa a l'efecte de la seua comprovació: 
 • Resolució judicial.
 • Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona. 

Membres FAMÍLIES NOMBROSES reconegudes oficialment: 
Categoria especial: Exempció total del pagament de la taxa. 
Categoria general: Bonificació del 50% en el pagament de la taxa. 

Documentació justificativa: targeta família nombrosa, o si escau, resolució de l'òrgan competent.


Joves amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment: 
Discapacitat igual o superior al 66%: exempció total del pagament de la taxa.
Discapacitat igual o superior al 33%: bonificació del 50% del pagament de la taxa.

Documentació justificativa: tarjeta acreditativa del grau de discapacitat o resolució dictada per òrgan competent.


Membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS reconegudes oficialment: 
Famílies monoparentals categoria especial: Exempció total de la taxa 
Famílies monoparentals categoria general: Bonificació del 50% en el pagament de la taxa . 

Documentació justificativa títol col·lectiu de família moparental o Carnet individual, o si escau, resolució de l'òrgan competent.

ALTRES:

 • Els col·lectius a continuació especificats estaran exempts del pagament de la taxa i hauran de tramitar Carnet Jove en les oficines de l'IVAJ (c/de l´Hospital,11. València). + INFO en CIJ Torrent. 
 • Persones tutelades o en guarda pel sistema de protecció de menors i que es troben en acolliment residencial o familiar.
 • Persones subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat. 
 • Majors de 16 anys i menors de 18 anys, i que tinguen al seu càrrec persones amb diversitat funcional o menors d'edat, ser mata d'explotació sexual o tracta, o mata de violència intrafamiliar. 
 • Menors e edat que es troben complint una mesura judicial reeducativa. 
 • Joves en situació d'exclusió social acreditat per òrgan competent.


Si et vas fer el Carnet Jove a partir de l'1 d'abril de 2018 pots demanar un duplicat gratuït del nou format i que porta integrat el Carnet d´alberguista.


+INFO CANET JOVE