Avís legal

"En compliment del que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d'abril de 2016, li comuniquem que les dades de caràcter personal facilitats per vosté s'inclouran en un fitxer de titularitat del Centre d'Informació Juvenil, a fi de realitzar les actuacions necessàries per al correcte compliment del servici.

Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada de fotocòpia del seu D.N.I. dirigida a Centre d'Informació Juvenil. L'ESPAI Segona planta Edifici Metro. Avinguda al Vedat, 103. Torrent. O directament cursar la baixa des de l'enllaç destinat a este efecte en esta mateixa Web."